Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

​​​​

            Giới thiệu về Cục Công nghiệp

            Vị trí và chức năng

            Cục Công nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về ngành công nghiệp , bao gồm: cơ khí (kể cả tự động hoá, cơ điện tử, điện tử công nghiệp), luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản (trừ dầu khí, than và vật liệu xây dựng); công nghiệp hỗ trợ và quản lý công tác quốc phòng của Bộ theo quy định của pháp luật.

            Nhiệm vụ chủ yếu

            1. Tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thẩm định kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của các doanh nghiệp ngành công nghiệp , công nghiệp hỗ trợ và xây lắp công nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

            2. Hướng dẫn, triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ được duyệt. Chủ trì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

            3. Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ngành công nghiệp , công nghiệp hỗ trợ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản nêu trên nếu không còn phù hợp; đề xuất, kiến nghị xử lý các vi phạm về quản lý thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

            4. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, chính sách khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục các sản phẩm cơ khí, luyện kim, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

            5. Chủ trì thẩm định, trình Bộ phê duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý (kể cả các dự án có nguồn vốn ODA, trừ các dự án do Vụ Kế hoạch thẩm định):

            a) Chủ trì thẩm định các dự án khai thác-chế biến khoáng sản (trừ dầu khí, than và vật liệu xây dựng) và công nghiệp hỗ trợ; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư ngành công nghiệp nhóm A (không phân biệt nguồn vốn) theo quy định;

            b) Chủ trì thẩm định danh mục các dự án nhóm A, B ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ hoặc được giao quản lý, các công ty cổ phần do Bộ được giao là chủ sở hữu phần vốn nhà nước. Phối hợp góp ý kiến các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý.

            6. Tổ chức xây dựng và quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dự toán xây dựng chuyên ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

            7. Chủ trì xây dựng, giải quyết hoặc đề xuất với Bộ trưởng cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu khoáng sản; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu các loại khoáng sản (trừ dầu khí, than và vật liệu xây dựng).

            8. Chủ trì thẩm định, trình Bộ cấp giấy phép kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ do Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

            9. Chủ trì giúp Bộ trưởng trong lĩnh vực được phân công quản lý việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ (100% vốn nhà nước hoặc được giao quản lý, các công ty cổ phần do Bộ được giao là chủ sở hữu phần vốn nhà nước) thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

            10. Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác quốc phòng của Bộ.

           ​11. Theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

          12. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động của ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

            13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC