Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

​​​​​Giới thiệu cổng thông tin

          I. Cơ sở pháp lý:

          Cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ được thành lập trên cơ sở:

         - Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

        - Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

       - Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

       - Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

          - Căn cứ Giấy phép số 04/GP-TTĐT ngày 13 tháng 2 năm 2014 của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet.

          II. Chức năng, tên gọi và địa chỉ

          1. Cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ có chức năng:

          a) Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của ngành công nghiệp hỗ trợ; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước trong ngành công nghiệp hỗ trợ;

          b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          c) Triển khai hoạt động dịch vụ công của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          d) Thông tin doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ;

          e) Hỗ trợ doanh nghiệp các nhu cầu ngành công nghiệp hỗ trợ (nhu cầu mua, bán, giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ)

          2. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Website)

          3. Địa chỉ: www.vsi.gov.vn.

          III. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật

          Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website bao gồm các nội dung sau:

          1. Giới thiệu chung về ngành công nghiệp hỗ trợ (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành ...);

          2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          3. Các thông tin liên quan đến các dự án, đề án đã, đang và sẽ thực hiện của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          4. Danh mục địa chỉ thư điện tử của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          5. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ (các chính sách, hoạt động đang triển khai, hợp tác quốc tế...);

          6. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, … của ngành công nghiệp hỗ trợ;

          7. Thông tin nổi bật về hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

          8. Thông tin về nhu cầu mua và bán các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

          9. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của Lãnh đạo Bộ Công Thương về các hoạt động của ngành công nghiệp hỗ trợ.

          10. Danh bạ địa chỉ thư điện tử của các cán bộ, công chức, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương;

          11. Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch và tìm hiểu thông tin về ngành công nghiệp hỗ trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch và tìm hiểu thông tin về ngành công nghiệp hỗ trên môi trường mạng.

          12. Các thông tin cần thiết khác.

          IV. Các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia Cổng thông tin:

          1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

          a) Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

          b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

          c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

          d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

          e) Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

          2. Lợi dụng Cổng tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

          3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

          4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

          5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

          6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

          7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC