Thứ Tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thống kê tổng quan

Tổng số doanh nghiệp
Ngành dệt may
Da giày
Ngành sản xuất lắp ráp ô tô
Ngành cơ khí chế tạo
Điện tử

Thống kê

Theo nhóm ngành

ĐVT: Doanh nghiệp

Thống kê

Theo loại hình doanh nghiệp

ĐVT: Doanh nghiệp

Thống kê

Loại hình sản xuất

ĐVT: Sản phẩm