Thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thừa Thiên- Huế ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 115/NQ-CP
Chuyên mục: Tin chính sách Sự kiện:

Ngày 05/9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành kế hoạch số 200/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT Việt Nam.

​​

Ngày 05/9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND​ triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT Việt Nam.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chính sách phát triển CNHT để thúc đẩy phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh và đáp ứng, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh; đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển CNHT theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT Việt Nam.

Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên- Huế tập trung đẩy mạnh phát triển CNHT thuộc các lĩnh vực CNHT dệt may- da giày, linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa- cao su, linh kiện phụ tùng điện- điện tử và CNHT cho công nghiệp công nghệ cao.Cụ thể:

- Phát triển các sản phẩm nguyên vật liệu và phụ liệu đáp ứng đầu vào cho các DN dệt may trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành dệt may da giày trên địa bàn tỉnh đạt trên trên 75%.

- Phát triển sản xuất linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, ngành sản xuất thiết bị y tế và ngành điện - điện tử trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, tỷ lệ cung ứng đạt trên 55% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành sản xuất thiết bị y tế và ngành điện- điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành các DN bảo trì, sửa chữa máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề phát triển DN sản xuất thiết bị, phần mềm phục vụ các ngành này.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển CNHT; triển khai Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025; quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp hỗ  trợ;  đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển các dự án sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh;  nâng cao năng lực hỗ trợ và nguồn nhân lực phục vụ phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh; phát triển chuỗi giá trị công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Ban biên tập tổng hợp (TT)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC