Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thông báo đăng ký nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019
Chuyên mục:

V/v hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019

 BỘ CÔNG THƯƠNG

   CỤC CÔNG NGHIỆP

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  47 /CN-CNHT

V/v hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019

                               Hà Nộingày 24 tháng 1 năm 2018

 

                                                                   Kính gửi: Các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương

                                                                                   trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019

        Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (bản mềm Quyết định đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn).

        Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án:

        1. Căn cứ vào Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) để xây dựng/hoàn thiện Hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019.

        2. Về nội dung Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025) để nghiên cứu, đăng ký thực hiện.

        Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương (địa chỉ: 23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội) trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, thẩm định hồ sơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- SCT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các Hiệp hội ngành nghề;

- Cục trưởng;

- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

- Cổng TTĐT Cục CN;

- Trang TTĐT CNHT (support.gov.vn);

- Lưu: CN.

                                      KT. CỤC TRƯỞNG

                                      PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

                                            (đã ký)

 

 

                                    Phạm Tuấn Anh

Tải file đính kèm Công văn số 47/CN-CNHT tại đây​​​

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC