Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Quyết định 2362/QĐ-BCT Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án 1556
Chuyên mục:

BỘ CÔNG THƯƠNG

–––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Số: 2362/QĐ-BCT

                  Hà Nội, ngày  13 tháng 6 năm 2016

 

                                                                                           QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”

     ––––––––––––––––––––

                                                                           BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao Kế hoạch năm 2016 thực hiện nhiệm vụ Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” (Đề án 1556);

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BCT ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án thuộc Đề án 1556;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

                                                                                        QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án 1556 với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ Chương trình phổ biến các chính sách của nhà nước về công nghiệp hỗ trợ:

- Giao Báo Công Thương thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

2. Nhiệm vụ Hoạt động trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa về thông tin năng lực nội địa bằng phương pháp khảo sát thực tế và xây dựng cơ sở dữ liệu cung cấp trên trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ:

- Giao Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

3. Nhiệm vụ Chương trình phổ biến các chính sách của nhà nước về công nghiệp hỗ trợ:

- Giao Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

4. Nhiệm vụ Tọa đàm với các nhà lắp ráp, các nhà cung ứng đã sản xuất công nghiệp hỗ trợ tại  Trung Quốc:

- Giao Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

5. Nhiệm vụ Tọa đàm với các nhà lắp ráp, các nhà cung ứng đã sản xuất công nghiệp hỗ trợ tại Đức - Hà Lan:

- Giao Vụ Thị trường Châu Âu thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

6. Nhiệm vụ Tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực Da giày với các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam:

- Giao Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

7. Nhiệm vụ Tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực Điện tử với các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam:

- Giao Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

8. Nhiệm vụ Tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp hỗ trợ với các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam:

- Giao Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh, dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Giao Vụ Công nghiệp nặng kiểm tra, giám sát Báo Công Thương, Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng, Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Vụ Thị trường Châu Âu, Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Kế hoạch, Tài chính, Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Thị trường Châu Âu, Giám đốc: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Tổng biên tập: Báo Công Thương, Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng, Chủ tịch các Hiệp hội: Da giày – Túi xách Việt Nam, doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính;

- Kho bạc nhà nước;

- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Quốc Hưng

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC