Phiếu khảo sát khung năng lực tổ chức

Chọn Một (01) phương án được cho là phản ánh sát nhất về thực trạng của đơn vị tại thời điểm khảo sát, có thể xác minh được qua những bằng chứng cụ thể tại đơn vị.

Đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin xác thực về tình hình hoạt động hiện tại của đơn vị. Việc đánh giá trung thực, khách quan là cần thiết để có thông tin xác thực vì lợi ích của doanh nghiệp và hiệu quả của chương trình.

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin chung về đơn vị

Chỉ số cơ bản về năng lực

Hoạt động tài chính