Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Thống kê tổng quan

Tổng số doanh nghiệp
Ngành dệt may
Da giày
Ngành sản xuất lắp ráp ô tô
Ngành cơ khí chế tạo
Điện tử

Thống kê

Theo nhóm ngành

ĐVT: Doanh nghiệp

Thống kê

Theo loại hình doanh nghiệp

ĐVT: Doanh nghiệp

Thống kê

Loại hình sản xuất

ĐVT: Sản phẩm