Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Số / Ký hiệu QĐ 1927
Ngày ban hành 20/07/2022
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Với mục tiêu phát triển toàn diện cho ngành các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ, TP Đà Nẵng tiếp tục nâng cao hoạt động Công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch này, Chương trình đã đặt ra những mục tiêu cục thể: - Tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2025 chiếm khoảng 30% , trong đó, tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông chiếm trên 20% ; - Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn thành phố có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; - Hình thành và đưa vào hoạt động Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng; hình thành các phân khu dành cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên canh đó, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã được thể hiện rất rõ ở các nội dung: - Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; - Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; - Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; - Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về hạ tầng và bảo vệ môi trường; - Xây dựng và vận hành trang thông tin, cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ; - Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn cho đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách theo quy định tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Chi tiết chương trình tại Phụ lục đính kèm).
Trạng thái Văn bản còn hiệu lực
File đính kèm>/th>
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC