Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Số / Ký hiệu 94/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2020
Loại văn bản
Trích yếu Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2020 Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND Thành phố vê việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2020
Trạng thái Văn bản còn hiệu lực
File đính kèm>/th>
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC