Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Đăng ký chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021

​​​​​

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ.

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án:

1. Căn cứ vào Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) để xây dựng/hoàn thiện Hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

2. Về nội dung Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2021, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025) để nghiên cứu, đăng ký thực hiện.

Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương (địa chỉ: 23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội) trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, thẩm định hồ sơ.

(Chi tiết tại thông báo đính kèm theo​​​CV số 21CN-CNHT_Chương trình phát triển CNHT 2021.pdf)​​​


Tác giả: Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC