Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Cổng thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Nhiệm vụ “Chương trình Phổ biến, đào tạo cho các học viên nhận thức và kiến thức về các ngành nghề liên quan đến sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” thuộc Đề án 1556
Chuyên mục:

BỘ CÔNG THƯƠNG

–––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

​Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Số:  2137/QĐ-BCT

                           Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

                                                                                   QUYẾT ĐỊNH

 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”

     ––––––––––––––––––––

                                                                              BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” (Đề án 1556);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao Kế hoạch năm 2016 thực hiện nhiệm vụ Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BCT ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án thuộc Đề án 1556;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

                                                                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thực hiện các Nhiệm vụ thuộc Đề án 1556 với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ Chương trình Phổ biến, đào tạo cho các học viên nhận thức và kiến thức về các ngành nghề liên quan đến sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ:

- Giao Trường Cao đẳng nghề Cơ điện luyện kim Thái Nguyên thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh và dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Nhiệm vụ trước 31 tháng 12 năm 2016.

2. Nhiệm vụ Chương trình Đào tạo các kiến thức liên quan đến quy trình sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ chế hợp đồng, cách tiếp cận khách hàng và tiêu chuẩn hàng hóa công nghiệp hỗ trợ:

- Giao Trường Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện các nhiệm vụ theo hồ sơ Thuyết minh và dự toán và các quy định hiện hành;

- Tổng dự toán: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Nhiệm vụ trước 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Giao Vụ Công nghiệp nặng kiểm tra, giám sát Trường Cao đẳng nghề Cơ điện luyện kim Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các đơn vị liên quan thực hiện Nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính;

- Kho bạc nhà nước;

- Lưu: VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Quốc Hưng

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐỐI TÁC