Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Trang thông tin điện tử

Công nghiệp hỗ trợ

Mẫu đăng ký Nhiệm vụ thực hiện "Đề án 1556 năm 2017"
Chuyên mục:

Công văn về việc đăng ký nhiệm vụ thực hiện Đề án 1556 năm 2017

​​​​

BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       ________­­­­­__                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:    4826  /BCT-CNNg                                                                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện Đề án 1556 năm 2017                                                        Hà Nội, ngày 01  tháng  06  năm 2016

 

                                                                          Kính gửi:

 

           Triển khai thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”, Bộ Công Thương thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp thuộc hiệp hội, trên cơ sở các nhiệm vụ của Đề án nghiên cứu đề xuất thực hiện những nhiệm vụ phù hợp (bản đăng ký nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

           Công văn đăng ký nhiệm vụ gửi lại Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25 tháng 6 năm 2016./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     TL. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                                               KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG

- Lưu: VT, CNNg (02).                                                                                                                               PHÓ VỤ TRƯỞNG

     

 

                                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Phạm Tuấn Anh
 
 
Tên cơ quan

ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ” NĂM 2017

STT

Tên nhiệm vụ đề xuất

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Nội dung đề xuất

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (Bắt đầu – Kết thúc)

Kinh phí dự kiến (Triệu đồng)

Tổng số

Kinh phí NSNN

Kinh phí tự có

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

                BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       ________­­­­­__                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:    4826  /BCT-CNNg                                                                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V/v đăng ký nhiệm vụ thực hiện Đề án 1556 năm 2017                                                        Hà Nội, ngày 01  tháng  06  năm 2016

 

                                                                          Kính gửi:

 

           Triển khai thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”, Bộ Công Thương thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp thuộc hiệp hội, trên cơ sở các nhiệm vụ của Đề án nghiên cứu đề xuất thực hiện những nhiệm vụ phù hợp (bản đăng ký nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

           Công văn đăng ký nhiệm vụ gửi lại Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25 tháng 6 năm 2016./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     TL. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                                               KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG

- Lưu: VT, CNNg (02).                                                                                                                               PHÓ VỤ TRƯỞNG

     

 

                                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Phạm Tuấn Anh
 
 
Tên cơ quan

ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ” NĂM 2017

STT

Tên nhiệm vụ đề xuất

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Nội dung đề xuất

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (Bắt đầu – Kết thúc)

Kinh phí dự kiến (Triệu đồng)

Tổng số

Kinh phí NSNN

Kinh phí tự có

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 


ĐỐI TÁC

Trang thông tin điện tử
Ngành công nghiệp hỗ trợ

Chịu trách nhiệm:
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương

Giấy phép:
04/GP-TTĐT của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử-Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/02/2014

HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP VÀ CHỈNH SỬA