Phiếu khảo sát khung năng lực tổ chức

Chọn Một (01) phương án phản ánh sát nhất về thực trạng của doanh nghiệp tại thời điểm khảo sát, có thể xác minh qua những bằng chứng cụ thể tại doanh nghiệp.

Vì lợi ích của DN và hiệu quả của chương trình, đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin xác thực nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin chung về đơn vị

Chỉ số cơ bản về năng lực

Hoạt động tài chính